Spoluprací společností COSS a Machstav vzniká kvalitní zateplení stropu, díky kterému lze výrazným způsobem ovlivnit náklady na vytápění, a to až o 65%. Zateplení probíhá pomocí foukané izolace, která patří mezi nejpreferovanější způsob zateplení za trhu, foukaná izolace šetří Váš čas i Vaši peněženku.


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

COSS,spol. s.r.o. - Obchodní podmínky internetového obchodu coss.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb.Občanský zákoník(dále jen ,,občanský zákoník")právní vztahy, které vznikají mezi provozovatelem internetového obchodu a kupujícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a dodáním zboží dle objednávky kupujícího provedené prostřednictvím internetového obchodu .
 2. Internetovým obchodem (dále jen „internetový obchod“) ve smyslu těchto obchodních podmínek se rozumí virtuální obchod umístěný na webovém rozhraní http://superstarshop.cz/, prostřednictvím kterého dochází k nákupu a prodeji zboží při použití elektronických prostředků komunikace na dálku.
 3. Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost COSS spol s.r.o., IČ: 18825516, se sídlem  Durychova 101/66, Lhotka,142 00 Praha 4,zapsaná  v v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze ,oddíl C ,vložka č.98071,  , (dále jen „prodávající“). Kontaktní spojení na prodávajícího je Brno , ul. Cejl 123a, tel.: 546 223 483 tel. 777 864 667 a e-mail: prodejna@coss.cz
 4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupující“). Spotřebitelem je každý člověk,který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího - spotřebitele, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí zákonem č.89/2012 Sb..
 6. Učiněním objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních, přepravních a jiných nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku  učinění či odeslání objednávky. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího navrhnout prodávajícímu smluvní odchylku od těchto obchodních podmínek.
 7. Tyto obchodní podmínky jsou platné 1.1.2014. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 


II. Předmět smlouvy

 1. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží nabízené k prodeji na webových stránkách internetového obchodu.
 3. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v objednávce kupujícího. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
 4. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době doručení objednávky není schopen kupujícímu dodat, a to z důvodu že se zboží již nevyrábí nebo že dodavatel prodávajícího navýšil cenu zboží o více jak 10 % nebo zboží vyřadil ze své nabídky, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Pro tyto účely souhlasí kupující s tím, že postačí zaslat mu projev o odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávce či v zákaznickém účtu registrovaného zákazníka.
 5. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace mají pouze informativní charakter a jejich správnost se nezaručuje. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny.


III. Objednávka zboží

 1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je tak uzavřena okamžikem doručení objednávky prodávajícímu.
 2. Za objednávku učiněnou prostřednictvím internetového obchodu se považuje objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu, a to po provedení osobní registrace a přihlášení pod svým uživatelským jménem a heslem jako tzv. „registrovaným zákazníkem“. Za objednávku učiněnou prostřednictvím internetového obchodu se považuje rovněž objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).
 3. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky, a to elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či případně i telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce či při registraci. Spolu s tímto potvrzením může prodávající kupujícího vyzvat k potvrzení objednávky. Pokud tak kupující neučiní, nemá tato skutečnost vliv na platnost kupní smlouvy, je však důvodem pro odstoupení od smlouvy prodávajícím.
 4. Kupující si svou registrací v internetovém obchodě může vytvořit svůj vlastní uživatelský účet, což mu umožní zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů a dodací adresy). Nebude-li výslovně uvedeno jinak, stávají se údaje zadané kupujícím při provedení své registrace součástí objednávky, a tím i kupní smlouvy. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek .
 5. Kupující se zavazuje uvést v objednávce pravdivé údaje. Kupující se zavazuje uvést pravdivé informace i při provádění své registrace v internetovém obchodu a zkontrolovat jejich aktuální platnost při následné objednávce.
 6. V rámci své podnikatelské činnosti umožňuje prodávající svým zákazníkům provádění objednávek a uzavírání kupních smluv zpravidla i jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu nebo prostřednictvím elektronické pošty. Takové objednávky mohou být učiněny telefonicky nebo osobně v provozovně prodávajícího. Učiní-li zájemce objednávku osobně v provozovně prodávajícího, nepovažuje se následně uzavřená kupní smlouva za smlouvu uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku.


IV. Přeprava zboží a její cena, balné

 1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z nabízených způsobů jeho doručení. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu za přepravu zboží, která se liší dle zvoleného způsobu přepravy.
 2. Možné způsoby doručení a ceny za přepravu zboží (uvedeno včetně DPH) jsou přesně uvedeny v Ceníku přepravy zboží, který je umístěn na webových stránkách internetového obchodu.
 3. Přesná výše ceny za přepravu bude kupujícímu sdělena a jím následně potvrzena v rámci procesu tvorby objednávky, nejpozději před jejím odesláním prodávajícímu.
 4. Možné způsoby doručení či přepravy zboží jsou:
  1. Osobní odběr v provozovně internetového obchodu
  2. Doručení prostřednictvím společností PPL
  3. Doručení prostřednictvím zásilkové služby České pošty
 5. V případě, že v důsledku nepřevzetí či nevyzvednutí nebude kupujícímu úspěšně doručeno zboží doručované jiným způsobem než formou osobního odběru, které tak bude prodávajícímu vráceno jako nedoručené, není tím dotčena povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu balné a cenu za přepravu zboží ve výši dle jeho objednávky, a to se splatností dne následujícího po dni, kdy se zboží vrátí prodávajícímu.
 6. Kupující je povinen zboží doručované prostřednictvím společnosti zajišťující přepravu zboží (dále jen „dopravce“) řádně převzít. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je povinen postupovat způsobem, který upravují přepravní podmínky dopravce a které jsou přístupny i na webových stránkách internetového obchodu viz Obchodní podmínky České pošty (zdroj) a Obchodní podmínky PPL (zdroj). Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně písemně prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.


V. Kupní cena a platba

 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.
 2. Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenou uvedenou v objednávce. Tato cena odpovídá cenám uvedeným u příslušného zboží na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Při objednání zboží je kupujícímu sdělena cena zboží bez DPH a s DPH.
 3. K ceně zboží bude již při objednávce v souladu s těmito obchodními podmínkami případně připočítáno a následně účtováno balné a cena za přepravu zboží, a to v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu doručení zboží.
 4. Je-li předmětem objednávky „elektrozařízení“ ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je jako součást kupní ceny již při objednávce započítán a následně účtován tzv. příspěvek na historické elektrozařízení ve smyslu zmíněného zákona.
 5. Je-li předmětem objednávky zboží, se kterým je spojena povinnost platit tzv. „autorský poplatek“ ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a vyhlášky č. 488/2006 Sb., je tento poplatek již započítán v kupní ceně zboží.
 6. Způsob platby bude kupujícím zvolen a potvrzen v rámci procesu tvorby objednávky.
 7. Platební povinnost kupujícího se považuje za řádně splněnou připsáním účtované částky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově při převzetí zboží.
 8. Faktura či prodejní doklad vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 9. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu označeny jako „akční“ nebo v rámci „akce“, „akční nabídky“, „slevy“ či „výprodeje“, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VI. Dodací lhůta

 1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat  – předat dopravci v nejkratším možném termínu po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu přepravy.
 2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru v nejkratším možném termínu po uzavření kupní smlouvy.
 3. U zboží nabízeného prodávajícím na webových stránkách internetového obchodu je uváděna předpokládaná lhůta pro jeho expedici či připravení k osobnímu odběru kupujícím. Jedná se o lhůtu obvyklou, jejíž dodržení však prodávající nezaručuje. V případě, že prodávající nebude schopen tuto lhůtu dodržet, oznámí kupujícímu současně s potvrzením objednávky předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru objednaného zboží kupujícím. V případě, že by tento nový termín měl být delší o více než 7 dní oproti původně předpokládanému termín, vzniká kupujícímu právo odstoupit písemně od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.
 4. V případě, že prodávající před uplynutím lhůty pro expedici či připravení zboží k osobnímu odběru zjistí, že není schopen dodržet tuto lhůtu, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím elektronické pošty a případně i telefonicky kupujícímu spolu s novým termínem pro expedici či připravení zboží. Pokud kupující nebude souhlasit s dodáním zboží v této nové lhůtě, je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit.


VII. Převzetí zboží

 1. Zvolí-li kupující v objednávce doručení formou osobního odběru zboží, je povinen si zboží vyzvednout nejpozději do 10 dnů od dne, kdy mu bylo prodávajícím oznámeno, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí. Oznámení prodávajícího o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí bude kupujícímu zasláno v potvrzení objednávky nebo následně elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či při registraci kupujícího. Informaci o tom, že zboží je skladem připraveno k osobnímu odběru zákazník také můžu zjistit po přihlášení ke svému zákaznickému účtu internetového obchodu v historii nákupů.
 2. Bude-li doručované zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě dodání či nepřevzetí uloženo u dopravce, je kupující povinen si toto zboží vyzvednout či převzít nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se jej dopravci nepodařilo zastihnout, nebo kdy kupující zboží nepřevzal či odmítl převzít.
 3. V případě, že si kupující nepřevezme doručované zboží, které tak bude prodávajícímu vráceno jako nedoručené, je prodávající oprávněn po uplynutí dalších 10 (deseti) dnů od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, zůstává tím nedotčeno jeho právo na zaplacení ceny za přepravu.


VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího nebo prodejna/sklad prodávajícím zajištěný, kde má dojít k osobnímu odběru zboží, nebo prodejna/sklad, odkud má být zboží vypraveno k expedici kupujícímu.
 2. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě.
 3. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží připravené k osobnímu odběru do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo prodávajícím oznámeno, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí, přechází na kupujícího dne následujícího po uplynutí této lhůty nebezpečí škody na zboží.
 4. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu.


IX. Odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě

 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží či u smlouvy,jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno. Kupující není oprávněn odstoupit od smluv:

 

a/na poskytování služeb ,jestliže s jejich plněním bylo s jeho předchozím výslovným souhlasem započato před uplynutím lhůty 14dnů od převzetí plnění,

b/o dodávce zboží nebo služby,jejichž cena závisí na výchylkách finačního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němž může dojít během lhůty po odstoupení od smlouvy,

c/o dodávce zboží,které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo jeho osobu,

d/o dodávce zboží ,které podléhá rychlé zkáze,jakož i zboží,které bylo po dodání nezvratně smíseno s jiným zbožím,

e/ o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f/o dodání zboží v uzavřeném obalu,které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g/ o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,pokud porušil jejich původní obal,

 

2.V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) a na adresu provozovny, ve které je dle určení prodávajícího možný osobní odběr zboží. Předpokladem vrácení kupní ceny zboží v plné výši je to, že vracené zboží bude v nepoškozeném originálním obalu, nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácním zboží.

3.Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané na dobírku.

 4.Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek musí být provedeno písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího:prodejna @coss.cz. V odstoupení od smlouvy musí být vedle identifikace kupujícího a zboží uvedeno i číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího či adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

5.Odstoupí-li kupující řádně od kupní smlouvy , je prodávající povinen mu vrátit kupní cenu zboží.V případě ,že však kupující není schopen vydat zboží ve stavu,v jakém jej od prodávajícího převzal,náleží prodávajícímu finační náhrada ve výši odpovídající snížení tržní hodnoty zboží oproti jeho kupní ceně,dále jen ,,škoda ".Vykazuje-li tedy vrácené zboží známky užívání(např.sejmuté či poškozené folie),opotřebení či poškození ,souhlasí kupující s tím,že mu bude prodávajícím vrácena  jen část kupní ceny zboží opovídající reálně dosažitelné tržní hodnotě vrácného zboží za stavu,v jakém bylo doručeno prodávajícímu.Posouzením hodnoty zboží bude provedeno prodávajícím.Kupující souhlasí ,aby prodávající započetl svou pohledávku na úhradu škody dle odstavce 9.5.těchto obchodních podmínek na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny z titulu odstoupení od kupní smlouvy.

6.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ,nejsou tím dotčena práva prodávajícího dle zákona č.89/2012 Sb..

 

X. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení práv z vadného plnění (reklamace)

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Bylo-li kupujícímu doručeno jiné zboží, než které je předmětem kupní smlouvy, je kupující povinen o tom prodávajícího bezodkladně informovat.
 2. Vady zboží je kupující povinen uplatnit vůči prodávajícímu (dále jen „reklamace“) bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit.
 3. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce.
 4. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku na spotřební zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. Záruka za jakost dle tohoto odstavce obchodních podmínek není prodávajícím poskytována kupujícímu ,který není spotřebitelem.
 5. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit prostřednictvím emailu na adresu prodejna @coss.cz ,nebo písemně a doručit na adresu provozovny určené prodávajícím pro osobní odběr zboží. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak uvést jím preferovaný způsob vyřízení reklamace. Uplatňuje-li kupující právo na opravu zboží a je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele takto určeného k provedení záruční opravy, vždy se však musí jednat o subjekt sídlící na území České republiky. O uplatnění práva na opravu zboží u jiného podnikatele je kupující povinen prodávajícího bezodkladně písemně informovat. Případné vyjádření subjektu sídlícího mimo území České republiky, u kterého by kupující uplatnil právo na opravu zboží, není pro prodávajícího závazné a s ohledem na vlastní dodavatelské vztahy ani nemůže sloužit pro kladné vyřízení reklamace prodávajícím.
 6. Současně s písemnou reklamací vad je kupující povinen doručit reklamované zboží, a to spolu s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze, fakturou-daňovým dokladem (alespoň v kopii) a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo jinému znehodnocení.
 7. Reklamace včetně případného odstranění vady bude prodávajícím vyřízena pokud možno co nejrychleji. Kupující souhlasí s tím, že reklamace musí být vyřízena nejpozději v prodloužené lhůtě 45 dnů ode dne uplatnění reklamace. Za vyřízení reklamace se považuje stav, kdy je prodávající připraven předat na vyžádání kupujícímu vyměněné, opravené či neopravené zboží, vrátit kupní cenu zboží nebo mu sdělit jiné konečné stanovisko k provedené reklamaci. Prodávající není povinen sám kupujícího kontaktovat za účelem předání sdělení o stavu reklamačního řízení nebo o vyřízení reklamace.
 8. Za neoprávněnou bude považována reklamace zejména v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací či instalací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 9. Kupující je povinen si vyzvednout reklamované zboží (tzn. opravené či vyměněné zboží, ale také zboží, ohledně kterého byla reklamace uznána za neoprávněnou) nejpozději do 7 dnů od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena (odstavec 10.7. těchto obchodních podmínek), a byla-li vyřízena později, pak do sedmi dnů ode dne, kdy byla vyřízena. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen je vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (kupní cena vyšší jak 3.000,- Kč vč. DPH), je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí prodávající kupujícímu na jeho žádost výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a případně dalších pohledávek prodávajícího za kupujícím.
 10. Odstoupí-li kupující řádně od kupní smlouvy z titulu odpovědnosti za vady zboží, je prodávající povinen mu vrátit kupní cenu zboží. V případě, že kupující není schopen vydat zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího nové převzal, náleží prodávajícímu finanční náhrada ve výši odpovídající snížení tržní hodnoty zboží oproti jeho kupní ceně,dále jen ,,škoda" Vykazuje-li tedy vrácené zboží známky užívání (např. sejmuté ochranné folie, poškozený originální obal zboží), opotřebení či snad poškození, souhlasí kupující s tím, že mu bude prodávajícím vrácena jen část kupní ceny zboží odpovídající reálně dosažitelné tržní hodnotě vráceného zboží ve stavu, v jakém bylo doručeno prodávajícímu. Posouzení hodnoty zboží bude provedeno prodávajícím. K případné vadě či vadám zboží, které byly předmětem reklamace a důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy, se pro účely stanovení zůstatkové tržní hodnoty zboží nepřihlíží.
 11. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslišným ustanovení zákona č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník , v platném zněm¨ní a zákona č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele v platném znění.


XI. Ochrana osobních údajů

1.Ochrana osobních údajů kupujícího ,který je fyzickou osobou ,je poskytována zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znení pozdějších předpisů.

2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů :jméno a příjmení,adresa bydliště,identifikační číslo,daňové identifikační číslo,adresa elektronické pošty,telefonní číslo a ostatními údaji,které uvede(dále společně vše jen ,,osobní údaje).

3.Kupující souhlaí se zpracováním osobních údajů prodávajícím,za účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

4.Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným zbůsobem nebo tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrzuje ,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.V případě ,že by se kupující domníval,že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů,ktré jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,může  a/požádat prodávajícího o vysvětlení, b/požadovat,aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

 

XII.Závěrečná ustanovení

 1.tím, že veškerá oznámení, sdělení, výzvy, zprávy či jiné projevy vůle prodávajícího, které budou kupujícímu zasílány v souvislosti s kupní smlouvou, budou prodávajícím zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce či při registraci. Kupující dále souhlasí s tím, že tyto e-mailové zprávy se budou považovat za doručené téhož dne, kdy byly prodávajícím odeslány.

2.Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel

3.Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

4.Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

5.Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupující je po svém uzavření prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a kupujícím není přípustná.Archivovaná kupní smlouva může být prodávajícím zpřístupněna třetím subjektům pouze v případě, že to povinnost prodávajícímu plyne z obecně závazných předpisů nebo je-li to třeba k uplatnění práv prodávajícího.

6.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826odst.1písm.e)Občanského zákoníku.Mimosoudní vyžizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty:prodejna@coss.cz.Informaci o vyřízení stížnosti kupujícíh zašle prodávající na elektonickou adresu kupujícího.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Česká obchodní inspekc vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve zněnípozdějších předpisů.

7.Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před závazným odesláním objednávky.

8.Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se řídí vždy platným právním řádem České republiky, bez ohledu na státní příslušnost kupujícího.

9.Tyto obchodní podmínky tím, že jsou umístěny na webových stránkách internetového obchodu, umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Kupující může rovněž archivovat potvrzení objednávky, které mu bude zasláno elektronickou poštou po učinění objednávky, čímž má možnost archivovat a reprodukovat kupní smlouvu.

 

 

MWVjM